REKREAČNÝ BEH, o. z. je nezisková organizácia. Združenie zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj. Skrátený názov združenia je Run For Fun. Skrátené názvy jednotlivých športových oddielov pôsobiacich v združení sú:

 1. AK Run For Fun (atletický oddiel)
 2. Run For Fun – Triathlon (triatlonový oddiel) a
 3. Run For Fun – Swim (plavecký oddiel).

Združenie bolo založené a vzniklo ako právnická osoba za účelom dobrovoľného združovania najmä fyzických osôb, zamerané na prehlbovanie vzťahu detí, mládeže a dospelých k športovým aktivitám na území Slovenskej republiky. Združuje najmä rekreačných športovcov, aktívnych registrovaných atlétov a ľudí s pozitívnym vzťahom k športu.

Poslaním združenia v športe pre všetkých je:

podpora a rozvoj atletiky, plaveckých športov a triatlonu na území Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj atletiky, plaveckých športov a triatlonu detí a mládeže a na podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky. Napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia späté zároveň s rozvojom atletiky, plaveckých športov a triatlonu ako uznaného športu podľa § 3, písm. f) ZoŠ.
Poslanie združenia sa napĺňa cestou plnenia cieľov a úloh združenia na vymedzený časový úsek rozdelených do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností združenia a v súčinnosti s členmi združenia.
Cieľom združenia je najmä zriadenie Oddielu rekreačného behu, Atletického oddielu, Plaveckého oddielu a Triatlonového oddielu a ich prostredníctvom poskytnúť deťom, mládeži a dospelým:

  1. v rámci Oddielu rekreačného behu - odborné vedenie tréningu rekreačného behu, vrátane tvorenia tréningových plánov, prípravy na súťaže v rekreačnom behu a poskytovania odborných rád v súvislosti so zdravím a výživou rekreačného športovca; tréningové pobyty a iné súvisiace aktivity,
  2. v rámci Atletického oddielu - odborné vedenie atletického tréningu, vrátane tvorenia tréningových plánov a poskytovania odborných rád v súvislosti so zdravím a výživou športovca; účasť na súťažiach pod gesciou Slovenského atletického zväzu; tréningové pobyty a iné súvisiace aktivity,
  3. v rámci Plaveckého oddielu - odborné vedenie plaveckého tréningu, vrátane tvorenia tréningových plánov a poskytovania odborných rád v súvislosti so zdravím a výživou športovca; účasť na súťažiach, vrátane súťaží pod gesciou Slovenskej plaveckej federácie; tréningové pobyty a iné súvisiace aktivity,
  4. v rámci Triatlonového oddielu - odborné vedenie tréningu, vrátane tvorenia tréningových plánov a poskytovania odborných rád v súvislosti so zdravím a výživou športovca; účasť na súťažiach, vrátane súťaží pod gesciou Slovenskej triatlonovej únie; tréningové pobyty a iné súvisiace aktivity,
  5. iné podporné a súvisiace aktivity, vrátane zriadenia web stránky poskytujúcej informácie o zdraví, výžive, tréningovom procese, ako aj rady v súvislosti so športovou aktivitou člena združenia,
  6. organizovanie súťaží rekreačného športu, atletických, plaveckých a triatlonových súťaží, odborných seminárov a prednášok súvisiacich s činnosťou združenia pre členov združenia a verejnosť,
  7. zabezpečovanie podpornej a prezentačnej činnosti v oblasti športu, zabezpečovanie športovo-kultúrnych podujatí, vzdelávanie trénerov a cvičiteľov formou kurzov, školení, seminárov, exkurzií a porád.
   

Poslaním združenia vo vrcholovom športe je:

 1. zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie športového klubu zloženej z jednotlivcov - profesionálnych športovcov, z jednotlivcov - talentovaných športovcov a z družstiev v slovenských športových súťažiach a v medzinárodných športových súťažiach v atletike, plaveckých športoch a triatlone,
 2. podpora a rozvoj atletiky, plaveckých športov a triatlonu na území Slovenskej republiky vo vrcholovom športe profesionálnych športovcov a talentovaných športovcov s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj atletiky, plaveckých športov a triatlonu detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky.


Rada zakladajúcich členov:

Ing. Ľubomír Hrčka - predseda
Ing. Štefan Mereš, tréner I. triedy, špecializácia atletika
Vladimír Duda, tréner I. triedy, špecializácia atletika