Všeobecné obchodné podmienky medzi spoločnosťou TRÉNERI, s.r.o. (ďalej len „Organizátor“) a účastníkom bežeckého kempu (ďalej len „Účastník“)

1. Záujemca o účasť na bežeckom kempe vypĺňa on-line registračný formulár, ktorý je zároveň záväznou prihláškou a stáva sa tak Účastníkom. Registrácia sa považuje za záväznú prihlášku/objednávku.

2. Údaje získané registráciou budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Organizátorom a Účastníkom a nebudú poskytnuté tretej osobe.

3. Po obdržaní záväznej prihlášky zašle Organizátor platobné inštrukcie na email zadaný v prihláške. Po uhradení účastníckeho poplatku potvrdí Organizátor Účastníkovi úhradu, prípadne na požiadanie vystaví daňový doklad.

4. Organizátor si vyhradzuje právo prihlášku neprijať v prípade naplnenia kapacity objednávaného termínu alebo zrušenia bežeckého kempu. O tejto skutočnosti bude Účastníka následne informovať.

5. V prípade nedostatočného naplnenia bežeckého kempu si Organizátor vyhradzuje právo ho kedykoľvek zrušiť, o čom bude Účastník bezodkladne informovaný a zaplatená suma mu bude v plnej výške účastníckeho poplatku vrátená. V prípade, že ubytovanie a/alebo stravovanie nie je súčasťou služieb, ktoré poskytuje Organizátor, prípadné storno a iné poplatky idú na ťarchu Účastníka.

6. Organizačné pokyny s miestom konania, dátumom, časom a s ostatnými potrebnými informáciami sú zasielané všetkým prihláseným Účastníkom spravidla najneskôr 5 dní pred uskutočnením bežeckého kempu.

7. Pokiaľ sa Účastník nemôže osobne zo závažných a vopred oznámených dôvodov zúčastniť bežeckého kempu, môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať Organizátora písomnou alebo telefonickou formou, najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom bežeckého kempu.

8. Účastník, ktorý je zároveň člen klubu Run For Fun, má právo uplatniť 20% zľavu z výšky účastníckeho poplatku.

9. Účastnícky poplatok zahŕňa spravidla vstupenku na bežecký kemp, organizačné zabezpečenie, materiálovo-technické zabezpečenie, ubytovanie a stravu. Rozsah sa môže líšiť v závislosti od ponuky konkrétneho kempu, detaily zverejní Organizátor na webovej stránke ponuky konkrétneho kempu.

10. Organizátor si vyhradzuje právo meniť program.

11. Ak nie je Organizátorom oznámené inak (na webstránke informujúcej o organizovaní konkrétneho kempu), zrušenie účasti je možné s nárokom na vrátenie platby najneskôr do 30 dní pred bežeckým kempom. Zrušenie účasti v termíne menej ako 30 dní zahŕňa storno poplatok 100% zo zaregistrovanej ceny, je však možné poslať náhradníka (viď. Bod 7.). Registráciu je možné zrušiť len písomne.

12. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť Účastníka s programom a organizáciou bežeckého kempu, nenaplnenie očakávaní Účastníka s programom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

13. Účastník si je vedomý a súhlasí s tým, že z bežeckých kempov, ktorých sa Účastník zúčastní, je vyhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý je v reálnom, alebo neskoršom čase šírený prostredníctvom internetu alebo iných prevádzkových služieb.

14. Organizátor nie je platca DPH.